სერვისები

services_railways

სარკინიგზო გადაზიდვა

services_icon

მნიშვნელობა არ აქვს იმ გარემოებას, უკვე გაქვთ თუ არა პირდაპირი სარკინიგზო წვდომა ან მოითხოვთ თუ არა გადაზიდვის წინა თუ შემდგომ ალტერნატივას: ჩვენ შეგვიძლია მათი მოწოდება სხვა სერვის შეთავაზებებთან ერთად, როგორიცაა ჩატვირთვა–გადმოტვირთვის სამუშაოები, დასაწყობება, დისტრიბუცია/განაწილება და განბაჟება. კომპანია „თეზი“ ახორციელებს სარკინიგზო გადაზიდვებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. ჩვენი კომპანიის დახმარებით შეძლებელია სავაგონო, საკონტეინერო, არაგაბარიტული, სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთის სარკინიგზო გადაზიდვის დაგეგმვა და ორგანიზება. გარდა აღნიშნულისა, ასევე შესაძლებელია ავტომობილების, სპეცტექნიკის, საკვები პროდუქტების, ცხოველების და სხვა სახის გადაზიდვების უზრუნველყოფა.

services_icon

გარდა აღნიშნულისა, ასევე შესაძლებელია ავტომობილების, სპეცტექნიკის, საკვები პროდუქტების, ცხოველების და სხვა სახის გადაზიდვების უზრუნველყოფა. სარკინიგზო გადაზიდვები განეკუთვნება სანდო, შედარებით იაფფასიან და საკმაოდ სწრაფ გადაზიდვების საშულებას. კომპანია „თეზის“ სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მენეჯერები ამუშავებემ სარკინიგზო გადაზიდვების ოპტიმალურ მარშრუტებს, ანალიზს უკეთებენ სხვადასხვა მიმართულების და მარშრუტების გადაზიდვების ეფექტურობას . კომპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია შეიმუშაოს ისეთი გადაზიდვის მარშრუტი, რომელიც დააკმოაყოფილებს კლიენტის ყველა მოთხოვნას, იქნება მინიმალური ფინანსური და დროის დანახარჯის მომტანი.

სარკინიგზო სატვირთო მომსახურების საბოლოო ჩამონათვალი

 • სარკინიგზო ტარიფების გამოანგარიშება.
 • ნებისმიერი სახის შეკითხვების/შეფუთვათა სიების შედგენა და ყველაზე ოპტიმალური ჩატვირთვის გეგმების ფინალიზაცია.
 • ნახაზების და გაანგარიშებათა შედგენა, CAD საშუალებები, 2D/3D სიმულაციები და ა.შ.
 • ტვირთის ჩატვირთვის ნახაზების პროექტირება, შეჯერება და დამტკიცება.
 • სარკინიგზო დეპარტამენტებთან ერთად ნახაზების პროექტირება და დამტკიცება არასტანდარტული და მძიმე აწევის ტვირთებისთვის ყველა სატრანზიტო ქვეყნების გათვალისწინებით.
 • ტვირთის დამაგრება და სხვადასხვა ხარისხის სირთულის ტვირთის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოება (გაბარიტული/არასტანდარტული გაბარიტების/მძიმე შესაბამისი კონკრეტული ტვირთისათვის განკუთვნილ სარკინიგზო ტრანსპორტზე, მცველების ჩათვლით, რომლებიც აღკვეთენ ტვირთვის ქურდობას მისი მიწოდების მანძილზე.
 • სარკინიგზო ზედდებულის გაცემა.
 • განბაჟების პროცედურები.
services_railway

სარკინიგზო გადაზიდვები კონტეინერის მეშვეობით

 • დსთ-ს ქვეყნების სარკინიგზო ზოლზე სარკინიგზო გადაზიდვები ნებისმიერი სადგურამდე ყველა სახის მრავალმიზნობრივი კონტეინერების მეშვეობით.
 • ტვირთთან მოპყრობა (ჩატვირთვა–გადმოტვირთვის სამუშაოები) (კონტეინერის გახსნა, გადმოცლა, დამაგრება და უსაფრთხოება).
 • ტვირთის დახარისხება, შეფუთვა და ტრანსპორტირებისთვის მომზადება.
 • პასუხისმგებლობა ცარიელი კონტეინერის დაბრუნებისათვის.